OBCHODNÍ PODMÍNKY


Pedikúra Veselá, Jana Veselá, ič 00919853, se sídlem na adrese Naardenská 666/5, 162 00 Praha 6 - Liboc. , předmětem podnikání je pedikúra, manikúra 

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace. Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

I. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou:

1. provozovatel: Jana Veselá, Naardenská 666/5, 162 00 Praha 6, ič 00919853

2. objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník)

Objednatel přihlášením na kurz potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami a tyto podmínky bude respektovat.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, profesních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace .
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu osob na kurz a na základě včasné úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na webových stránkách provozovatele.
 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky, emailem nebo osobně přímo ve školícím středisku (po předchozí dohodě) souhlasí objednatel s uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků. Nástupem na kurz souhlasí objednatel s těmito obchodními podmínkami.
 5. Objednatel se zavazuje včas uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu ("kurzovné") podle aktuálního ceníku a pokynů provozovatele. Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě rezervačního poplatku podle pokynů provozovatele. Pokud není rezervační poplatek uhrazen do doby uvedené v pokynech provozovatele, nevzniká objednateli nárok na závaznou rezervaci. Objednané místo je poté uvolněno dalšímu zájemci.
 6. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 2 osoby (neplatí v případě individuálních kurzů). V případě zrušení kurzu z důvodu nedostatku účastníků je účastníkům nabídnut náhradní termín.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) nebo vyplněním objednávky přímo v provozovně na adrese Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6
 2. Po zadání objednávky na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem(do 3 pracovních dní). Podrobné informace jsou odeslány do 3 pracovních dní od doručení zájmu o kurz na email zájemce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz. Bez potvrzení závazného zájmu a včasného zaplacení registračního poplatku do termínu splatnosti, který je uveden v potvrzovacím emailu, není místo na kurzu závazně rezervováno.
 3. V případě žádosti o uhrazení Úřadem práce je nezbytné mít žádost schválenu minimálně 1 měsíc před začátkem kurzu. Pokud není žádost Úřadem práce schválena minimálně měsíc před začátkem kurzu, je místo na kurzu možné dále rezervovat pouze úhradou rezervačního poplatku. Žádáme uchazeče o kurz, které žádají o úhradu Úřadem práce, aby žádali s dostatečným předstihem. Úřad práce má na schválení až 30 dní.
 4. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále "smlouva") nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, potvrzením zájmu odpovědí na e-mail s informacemi kurz a současně okamžikem úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak. Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními podmínkami a objednatel s těmito smluvními podmínkami nástupem na kurz souhlasí.
 5. Úhradou kurzu objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu.

IV. Cena - kurzovné

 1. Cena kurzu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách , které je platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s úřadem práce bude kurzovné hrazeno úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinen doručit smlouvu provozovateli před začátkem kurzu. Pokud nebude kurz uhrazen Úřadem práce, je povinen uhradit cenu kurzovného student a to nejpozději do 30 dní od výzvy zaslané provozovatelem kurzu.
 4. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného (zálohy na kurz)) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky.
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného.
 8. V případě, že se objednatel neúčastní kurzu a neomluví se předem, popř. do 3 dní od konání kurzu (při dlouhodobých kurzů nejpozději do 48 hodin od zameškaného učebního bloku), a to písemně na e-mail: pedikuravesela@seznam.cz je přesto povinen uhradit celou částku za objednaný kurz.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 6. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu musí si ho objednavatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.
 7. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 8. Účastník kurzu je povinen strpět práci ostatních účastníků na jeho osobě. Účastník kurzu nesmí během trvání kurzu podstoupit jiná pedikérská, podiatrická, podologická nebo podobná ošetření. Takovéto omezení je důvodem pro vyloučení z kurzu bez náhrady.
 9. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 10. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednatelům kurzu pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak, o ukončení kurzu vystavit a předat absolventům kurzů certifikáty, nebo osvědčení o účasti v kurzu, v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
 11. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 12. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 10 minut před zahájením kurzu.
 13. Výuka rekvalifikačních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství.
 14. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.
 15. Účastníci kurzu nemají oprávnění propagovat jiné služby nebo produkty než produkty schválené Pedikura Veselá. a to pod pokutou 50.000 Kč.
 16. Účastníci kurzů pracují vzájemně na sobě. Zdržte se prosím během kurzů jiných pedikérských, podiatrických, podologických nebo podobných ošetření. Takovéto omezení je důvodem pro vyloučení z kurzu bez náhrady. V případě, že některé z výše uvedených ošetření během kurzu podstoupíte, tak stěžujete organizaci kurzů a v případě, že nemůžete být modelem pro další studentky, tak Vám mohou být účtovány další poplatky. Pro Váš další profesní život je nezbytné se nejen naučit všechny nezbytné postupy, ale také si ošetření vyzkoušet na sobě, abyste svým budoucím klientkám mohly poskytnout informace.

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  1. kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc). V případě vyšší moci (epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášený úřady České republiky atd.)
 2. V případě, že ze strany dodavatele kurzu dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu z důvodu neobsazenosti kurzu podle těchto podmínek, je dodavatel povinen objednavateli nabídnout nový termín. V případě nenabídnutí nového termínu kurzu dodavatel navrátí plnou částku kurzovného. V případě zrušení termínu kurzu ze strany dodavatele z důvodu závažné překážky, např. havárie v provozovně, nemoc lektora atd. nebo z důvodu tzv. vyšší moci (např. epidemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu apod.) nabídne provozovatel objednateli kurzu náhradní termín kurzu.V tomto případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného.
 3. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději měsíc před termínem konání kurzu a to e-mailem na e-mail: pedikuravesela@seznam.cz . Rozšíření kurzu lze měnit nejpozději 1 měsíc před začátkem kurzu.Vybraný typ rozšíření kurzu je závazný.
 4. V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře (doklad je nezbytné předložit nejpozději do 3 dní od vystavení dokladu od lékaře), může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele kurzu účtuje dodavatel následující poplatky: stornování v termínu více než 29 dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzu, stornování v termínu 10-28 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu, stornování v termínu pod 10 dní před zahájením kurzu: 70 % z ceny kurzu. Registrační poplatek podle smluvních podmínek bude vrácen na účet objednatele do 30 dní potvrzení storna kurzu.
 5. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 6. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se cena kompenzuje (převede se na nového objednatele). Tuto skutečnost je povinen objednatel sdělit provozovateli písemně.
 7. Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy (omluvu je nutné zaslat nejpozději do 3 pracovních dní (48 hodin u dlouhodobých kurzů) od absence na e-mail: pedikuravesela@seznam.cz a nezruší účast na kurzu podle bodu 4, VI odstavce, tak je plnění považováno za vyčerpané a objednateli neplyne nárok na náhradní plnění a vrácení rezervačního poplatku. Při zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění (viz bod 4 tohoto odstavce).
 8. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v těchto Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.
 9. Typ dlouhodobých kurzů (profesní/rekvalifikační) a počet výukových hodin na dlouhodobých kurzech (profesních) je stanoven a závazně potvrzen na první hodině kurzu, kdy je student závazně zapsán do konkrétního typu kurzu (e-mail, který student obdržel po registraci je pouze informativního charakteru). Počet výukových hodin je stanoven typem kurzu. Pokud student na první vyučovací hodině potvrdil volbu typu kurzu - REKVALIFIKAČNÍ, tak je povinen se přihlásit na další učební bloky v rámci individuálních kurzů, tak aby byla splněna časová dotace podle MŠMT (200 hodin pedikúry), a to formou zápisu na e-mail: pedikuravesela@seznam.cz písemně na provozovně provozovatele (zápis dalších učebních bloků není prováděn automaticky). Pokud se student rekvalifikačního kurzu nezapíše na další učební bloky (nejpozději do 14 dní od skončení profesního kurzu (viz vypsané termíny v e-mailu, který každý účastník obdržel po přihlášení na kurz), tak je automaticky přeřazen do profesního kurzu, ! Tato změna nemá vliv na cenu kurzu!!!.

VII. Reklamace

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na emailu pedikuravesela@seznam.cz a včas, "bez zbytečného odkladu" a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele zřetel.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.
 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Účastník účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zveřejňováním k marketingovým účelům provozovatele. Pokud účastník kurzu s tímto pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu na adrese Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6.
 3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.
 4. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 5. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 7. V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele.
 8. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.
 9. Veškerou korespondenci je nezbytné zasílat na e-mail: pedikuravesela@seznam.cz nebo na korespondenční adresu Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6 . 

Tyto obchodní podmínky platí do odvolání od 1.1.2020.

Za provozovatele: Jana Veselá

Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!