GDPR a ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vy jako klient poskytovatele péče o zdraví Pedikúra Veselá svým podpisem Karty klienta  potvrzujete, že jste byl informován o zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen OU) v rámci povinnosti poskytovatele vést záznam o péči o zdraví podle § 2647 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

V rámci povinnost vést záznamy o péči o Vaše zdraví shromažďujeme a zpracováváme tyto údaje: informace z úvodního dotazníku v Kartě klienta, data a typy pedikérského/manikérského/sesterského ošetření, data konzultací a jejich průběh a údaje o Vašem zdravotním stavu v rozsahu nezbytném pro poskytování řádné péče o zdraví. Pedikérka/manikérka/zdravotní sestra je povinna Vám na Vaši žádost umožnit nahlédnout do záznamů, které o Vás vede a umožnit Vám pořídit si z nich výpisy, opisy nebo kopie. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů v rámci záznamů o péči o zdraví, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

Vaše údaje týkající se ošetření a zaznamenané pedikérkou/manikérkou/zdravotní sestrou mohou být  poskytnuty třetím stranám pouze na základě Vašeho souhlasu (nestanoví-li právní předpis jinak). Poskytnutí může být vhodné například v případě konzultace/návštěvy dalšího odborníka (lékaře, fyzioterapeuta, pedikérky apod.). Váš souhlas bude vyžádán před každým jednotlivým poskytnutím Vašich osobních údajů třetí straně. Souhlas můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu dáte souhlas svým podpisem, dále můžeme Vaše osobní údaje (OU) zpracovávat na dobu 10 let od poskytnutí Vašeho souhlasu pro následující marketingové účely:

• zajištění Vaší informovanosti o nabízených službách, dostupném zboží, o novinkách, o změnách týkajících se provozu a dalších informací, a to všemi dostupnými formami (zasílání sms zpráv, emailů),

• nabídky Vaší účasti ve věrnostních programech,

• nabídky Vaší účasti na marketingových a společenských akcích naší provozovny.

Máte právo požadovat omezení zpracování, případně výmaz Vašich osobních údajů, pokud není jejich zpracování nutné v rámci vedení záznamů o péči o zdraví. 

Pokud pořizujeme fotografie nebo videozáznamy o průběhu ošetření nebo Vašich nohou či rukou za účelem propagace provozovny, činíme tak a používáme je výhradně s Vaším souhlasem. V případě následného odvolání Vašeho souhlasu je pedikérka/manikérka/zdravotní sestra povinna tyto záznamy bez odkladů odstranit.

Svým podpisem na Kartě klienta potvrzujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a pokud dojde k jakékoli změně, budete pedikérku/manikérku bez odkladů informovat. Dále stvrzujete, že rozumíte všemu výše zmíněnému, že jste byl/a seznámen/a s možností a vhodností opakované edukace, že jste měl/a dostatečný časový prostor na udělení tohoto souhlasu, že jste svůj souhlas neposkytl/a pod nátlakem a že se jedná o projev Vaší svobodné vůle.


Pedikúra Veselá, Poliklinika Pod Marjánkou 12, Praha 6
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!